Wymagane dokumenty – notariusz Bielawa

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej (na przykład zawarcia aktu notarialnego, poświadczenia zgodności odpisu dokumentu, poświadczenia podpisu, sporządzenia testamentu) należny posiadać przy sobie:

  • w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu), znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należny posiadać pełnomocnictwo,
  • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki, jeżeli w imieniu osoby prawnej działa pełnomocnik należny posiadać pełnomocnictwo.

Do dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej niezbędne jest przedłożenie kompletu odpowiednich dokumentów w oryginałach. Ich weryfikacja przez notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. Dokumenty winne byc przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawna obsługę.

Wymagane dokumenty wg czynności notarialnej:

  1. Sprzedaż lub darowizna działki
  2. Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczysta
  3. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  4. Testament
  5. Pełnomocnictwo do sprzedażny nieruchomości
  6. Akt poświadczenia dziedziczenia
  7. Umowa majątkowa małżeńska

PDF Pobierz lub drukuj