Sprzedaż spółdziel. własn. prawa do lokalu

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
 2. Podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedażny, darowizny,
  • umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. Odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona.
 4. Dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).
 5. Wartość rynkowa lokalu (cena sprzedażny).
 6. Warunki i data wydania lokalu.
 7. Nr konta bankowego.
 8. Dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj